DLM: Головна


1. Загальні положення

1.1 Положення визначає мету, завдання, функції, права, відповідальність і діяльність DLM – Office (Doctor-engineering in of Labor Market Office – «Доктор інженерії на ринку праці»), організованого з метою надання консультацій і підготовки випускників аспірантури – докторів філософії до майбутньої професійної діяльності з урахуванням кон'юнктури ринку праці.

1.2 DLM-Office проводить роботи, пов'язані з питаннями модернізації навчальних програм для підвищення конкурентоздатності докторів філософії, сприяння їх працевлаштуванню і адаптації до умов ринку праці, проведенні на стадіях завершення або в період навчання консультацій шляхом залучення представників промислових підприємств і наставників, а також проведенням у відповідному обсязі лекцій, що висвітлюють сучасні вимоги до фахівців в галузі інженерії, стан питань та тенденції розвитку промисловості тощо, які повинні забезпечити повноцінну і безболісну адаптацію молодих фахівців – науковців до умов професійної діяльності і розвинути інтерес у докторів філософії в техніці до своєї майбутньої професії.

1.3 DLM – Office діє на базі факультету авіаційних і космічних систем НТУУ «КПІ», на громадських засадах.

1.4 У своїй діяльності DLM – Office керується Законом України «Про освіту», законом України «Про вищу освіту», нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Кодексом України законів про працю, організаційно-установчими та нормативними документами університету і цим Положенням.

1.5  Положення про DLM – Office затверджуються ректором університету.

1.6 Положення набирає чинності та діє з моменту підписання і затвердження до припинення його чинності.

2. Основні завдання DLM - Office

Головним завданням DLM – Office є професійна орієнтація і адаптація випускників аспірантури університету до кон'юнктури ринку праці. Працюючи над досягненням цієї мети, DLM – Office має право вести в університеті на госпдоговірній основі роботи з промисловими підприємствами, організаціями і відомствами, спрямовані на вдосконалення системи освіти, що не суперечать законодавству України і встановленим внутрішнім правилам університету.

3. Основні функції DLM – Office

3.1 З метою виконання своїх основних завдань DLM – Office здійснює:

- аналіз потреб підприємств і організацій регіону у фахівцях, що закінчують аспірантуру університету;

- аналіз механізмів партнерства, що склалися в регіоні «освіта – установа-регіон», у тому числі і для університету;

- проведення роботи із аспірантами університету в цілях підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці за допомогою профорієнтації, інформування про тенденції попиту на фахівців, організації профільних наукових досліджень;

- залучення доходів від організації курсів підвищення кваліфікації аспірантів, випускників університету, і їх наставників від підприємств партнерів;

- здійснення постійної взаємодії з підприємствами і організаціями регіону, регіональними і місцевими адміністраціями;

- взаємодію із структурами установ професійного утворення регіону (Центрами зайнятості), відповідальними за працевлаштування випускників;

 - взаємодію зі структурними підрозділами НТУУ «КПІ»;

- ведення інформаційної та рекламної діяльності в рамках міжнародних проектів ;

- пропаганду підвищення рівня успішності аспірантів університету (вчасного захисту дисертаційних робіт по закінченню терміну навчання в аспірантурі), як стимулу майбутнього успішного працевлаштування;

- допомогу в працевлаштуванні та адаптації випускників аспірантури відповідно до отриманої спеціальності;

- організацію курсів підвищення кваліфікації аспірантів, випускників університету, і їх наставників від підприємств партнерів;

- прогнозування і визначення поточної і перспективної потреби в кадрах і джерел її задоволенні на основі вивчення ринку праці, встановлення прямих зв'язків із службами зайнятості, контактів з підприємствами аналогічного профілю;

- інформування аспірантів про наявні вакансії;

- підготовку необхідної документації для проведення науково-практичних семінарів з працевлаштування молодих вчених;

- ведення обліку і складання встановленої звітності щодо працевлаштування випускників аспірантури;

- інші функцій в межах своєї компетенції відповідно до цілей і завдань університету.

3.2 DLM – Office має право: 

 - отримувати документи, що надходять до університету, та інші інформаційні матеріали за своїм профілем діяльності для ознайомлення, систематизованого обліку і використання в роботі;

- здійснювати зв'язок з іншими аналогічними центрами, створеними в університетах-партнерах;

- просити і отримувати від керівництва університету, кафедр та інших структурних підрозділів інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань і функцій;

- вносити пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи DLM – Office та університету в цілому по забезпеченню необхідної якості освіти

4. Структура и органи управління

4.1. Обов’язки керівника DLM – Office покладаються на викладача  ФАКС НТУУ «КПІ» (на громадських засадах).

4.2. Кваліфікаційні вимоги, функціональні обов'язки, права, відповідальність керівника DLM – Office та інших його працівників регламентуються посадовими інструкціями, що затверджуються деканом факультету.

4.3. Діяльність DLM – Office здійснюється у взаємодії зі структурними підрозділами університету, а також в межах своєї компетенції із сторонніми організаціями.

4.4. В період відсутності керівника DLM – Office, його обов'язки виконує один з відповідальних працівників DLM – Office.

4.5. Особа, що здійснює керівництво DLM – Office має право підпису документів, що направляються від імені DLM – Office з питань, що входять в його компетенцію (за винятком фінансово-матеріального характеру).

5. Повноваження керівника DLM – Office

Особа, що здійснює керівництво DLM – Office:

- керує усією діяльністю DLM – Office, несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання покладених на DLM – Office завдань і функцій;

- здійснює в межах своєї компетенції функції управління (планування, організацію, мотивацію, контроль), приймає рішення, обов'язкові для більшості працівників DLM – Office;

- розподіляє функціональні обов'язки і окремі доручення між співробітниками DLM – Office, встановлює міру їх відповідальності;

- вносить ректорові університету пропозиції щодо вдосконалення роботи DLM – Office, функцій і оптимізації його структури і штатної чисельності;

- бере участь в перспективному і поточному плануванні діяльності DLM – Office;

- вживає необхідні заходи для поліпшення матеріально-технічного і інформаційного забезпечення, умов праці, підвищення професійної підготовки працівників DLM – Office;

- бере участь в підборі та розстановці кадрів DLM – Office, вносить декану факультету пропозиції про заохочення і накладення дисциплінарних стягнень на працівників DLM – Office, направляє їх на  навчання для перепідготовки і підвищення кваліфікації.

6. Припинення діяльності DLM – Office

6.1. Діяльність DLM – Office припиняється наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених Статутом НТУУ «КПІ» та чинним законодавством України, за рішенням Вченої ради факультету.

7. Взаємовідносини з іншими підрозділами чи організаціями

Свою роботу DLM – Office пов'язує із:

- відділом аспірантури НТУУ «КПІ»;

- відділом кадрів НТУУ «КПІ»;

- керівниками дисертаційних робіт;

- науково-дослідницьким центром прикладної соціології «Соціоплюс»;

- інститутом післядипломної освіти НТУУ «КПІ»;

- підприємствами і організаціями регіону, а саме:

Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, КБ «Арсенал», ДП "Антонов", МПзОВ «Квант», НТК "Електронприлад", ДП ВО “Київприлад”, ДП КБ «Південне» ім. М. К. Янгеля та ін..

- іншими підрозділами НТУУ «КПІ» та організаціями, діяльність яких спрямована на вдосконалення системи освіти та не суперечить законодавству України і встановленим внутрішнім правилам університету.